Privacyverklaring

Privacy Policy haro beveiliging en telecom, December 2023:

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig bij ons zijn en dat wij ze altijd netjes gebruiken, zoals wij ook zouden willen dat met onze gegevens wordt omgegaan

Wij kunnen ons voorstellen dat u wilt weten waarom wij uw persoonlijke gegevens vragen en wat wij daarmee doen. In deze Privacy Policy willen wij u heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Contact:

Als haro beveiliging en telecom zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen hebt hierover, dan kan u contact met ons opnemen per post, e-mail of telefoon:

haro beveiliging en telecom

W.A. Scholtenweg 3

9422 BR Smilde

info@haro-bt.nl

Telefoon: 0592-414208

Veiligheid voorop

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.

Geven wij uw gegevens aan iemand anders – u leest hieronder waarom en wanneer wij dat doen – dan eisen wij dat die andere partij net zo zorgvuldig met uw gegevens omgaat als wij en ze alleen gebruikt voor het doel waarvoor hij ze heeft gekregen. Mocht u het gevoel hebben dat dit niet gebeurt, laat het ons dan weten. haro beveiliging en telecom houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

• Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Policy.

• Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

• Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

• Passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.

• Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

• Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, uw hier op willen wijzen en deze respecteren.

Welke gegevens kan ik vragen:

Voor de doelstellingen – die wij beschrijven in het kopje Wat doen wij met uw gegevens – kan ik de volgende persoonsgegevens van u vragen:

• Naam.

• Postadres.

• Woonplaats.

• Telefoonnummer.

• E-mailadres.

• Website.

Zakelijke klanten:

Van onze zakelijke klanten en partners slaan wij gegevens van de contactpersoon op.

Zijn het gegevens van personen, dan behandelen wij deze gegevens net zoals die van onze andere klanten.

Minderjarigen:

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Wat doen wij met uw gegevens :

Wij gebruiken uw gegevens voor verschillende doelen. Hieronder kunt u lezen welke doelen dat zijn.

Wij gebruiken daarbij van u ontvangen gegevens, maar ook door onszelf verzamelde gegevens. Bijvoorbeeld gegevens over uw bezoek aan onze website, nieuwsbrief of openbare gegevens die online staan. Uw persoonsgegevens worden door haro beveiliging en telecom verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

Het opstellen van offertes:

Voor het opstellen van een offerte vragen wij naar uw naam, adres, e-mailadres en uw telefoonnummer. Met deze gegevens kunnen wij de offerte op de juiste naam uitbrengen en per mail of per post versturen. Uw telefoonnummer vragen wij om achteraf na te bellen of de offerte in goede orde is ontvangen en of er vragen zijn die wij direct kunnen beantwoorden. Gaat de offerte niet door, dan bewaren wij deze gegevens twee jaar na offerteaanvraag. Zo kunnen wij bij vervolgvragen of als de offerte toch doorgaat de informatie er makkelijk bij pakken. Gaat de offerte wel door, dan worden de gegevens meegenomen op de factuur.

Het opstellen van facturen:

Voor het opstellen van een factuur vragen wij naar uw naam, adres, e-mailadres en uw telefoonnummer of nemen wij de gegevens over van de eerder gestuurde offerte. Met deze gegevens kunnen wij de factuur op de juiste naam uitbrengen en per mail of per post versturen. Uw telefoonnummer vragen wij om – indien noodzakelijk – na te kunnen bellen als de factuur niet binnen de afgesproken betalingstermijn is voldaan. Ook krijgen wij informatie over uw betaling van uw bank of creditcardmaatschappij. Uw gegevens bewaren wij 7 jaar (bij de wet verplicht) + 3 jaar, zodat wij bij nieuwe aanvragen of vervolgaanvragen de informatie er makkelijk bij kunnen pakken.

Het versturen of persoonlijk leveren van bestellingen:

Voor uw bestelling hebben wij uw naam, postadres en soms ook uw telefoonnummer nodig. Daarmee kunnen wij uw bestelling (laten) bezorgen en u op de hoogte houden over uw bestelling. Wij geven uw gegevens ook aan anderen als dat nodig is voor een bestelling, bijvoorbeeld aan bezorgdiensten.

Het versturen van kerstkaarten / mailing per post:

Via de post versturen wij kerstkaarten, persoonlijke kaarten (denk aan felicitatiekaarten of sterktewenskaarten) en/of acties (denk aan een kaartje met informatie over een jubileum van ons bedrijf of actie gerelateerd onderwerp). Met de drukker/verspreider van deze post delen wij uw naw-gegevens. Deze post kunnen wij versturen zolang wij uw gegevens bewaren, 7 jaar (bij de wet verplicht) + 3 jaar. Wil u geen post meer van ons ontvangen dan kan u dat per e-mail aan ons laten weten. U wordt direct van de postlijst verwijderd.

Reviews:

Het kan zijn dat u een review over ons wilt schrijven. Wil u een review schrijven bepaal dan zelf welke persoonlijke gegevens zichtbaar mogen zijn voor andere bezoekers. Een review op Facebook, LinkedIn en Google zijn openbaar en hierbij wordt altijd uw naam wordt getoond. haro beveiliging en telecom heeft hier geen invloed op en is daardoor hier niet verantwoordelijk voor.

Contact:

U kan met ons bellen en mailen. Om u snel te kunnen helpen bij uw vragen, maken wij

gebruik van uw gegevens en maken wij aantekening die wij maximaal 2 jaar bewaren. Handig als u ons nog een keer belt of mailt. Soms maken wij gebruik van een andere partij voor het geven van antwoord op uw vraag.

Die kan daarvoor uw gegevens gebruiken.

Verstrekking aan derden:

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor de:

• Administratie.

• Boekhouding.

• Bezorging.

Wat doen wij niet met uw gegevens:

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee wij geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij in de verwerkersovereenkomst uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is als de overheid in het kader van een onderzoek (persoons-)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Beveiliging:

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben wij de volgende maatregelen genomen:

• Persoonsgegevens hebben wij opgeslagen achter de beveiliging van minimaal een gebruikersnaam en wachtwoord.

• Op onze telefoons en tablets hebben wij een toegangscode ingesteld, zodat onbevoegden niet bij de opgeslagen persoonsgegevens kunnen.

• Documenten met persoonsgegevens laten wij nooit onbeheerd achter in de auto op het bureau of bij de printer.

• Software houden wij (automatisch) up-to-date om deze zo veilig mogelijk te kunnen gebruiken en een datalek te beperken.

• Inlogcodes geven wij nooit aan derden.

• Persoonsgegevens verwerken wij nooit op openbare netwerken.

• Het kantoor waar de persoonsgegevens worden verwerkt is af te sluiten en voorzien van een gecertificeerd alarmsysteem.

• Onze website is voorzien van de nodige SSL certificaten.

Back-up:

Om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, diefstal of brand maken wij automatisch back-ups.

Dit gebeurt dagelijks. De back-up, welke redundant is uitgevoerd, is fysiek aanwezig in een ander datacenter dan waar de data primair is opgeslagen.

Uw rechten:

Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kun u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

U hebt de volgende rechten:

• Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens wij hebben en wat wij daarmee doen.

• Inzage in de precieze persoonsgegevens die wij hebben.

• Het laten corrigeren van fouten.

• Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens.

• Intrekken van toestemming.

• Bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons. Wij kunnen u logischerwijs vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken, zodat wij zeker weten de juiste persoon voor ons te hebben.

Social media:

Op onze website zijn social media buttons opgenomen. Als u deze gebruikt om bijvoorbeeld een bericht te delen, te liken of op te reageren, dan verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.

Wees er van bewust dat o.a. Facebook, LinkedIn en Google openbaar zijn en hierbij altijd uw naam wordt getoond. haro beveiliging en telecom heeft hier geen invloed op en is hier niet verantwoordelijk voor.

Klachten:

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover met ons contact op te nemen. Komt u hier niet met ons uit, dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U hebt het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Wijzigingen in deze Privacy Policy:

Wanneer bedrijfsmatig iets wijzigt, moeten wij natuurlijk ook deze Privacy Policy aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn.

Wij zullen ons best doen elke wijziging te communiceren.

Vragen?

Als u naar aanleiding van onze Privacy Policy nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op.

Contact haro beveiliging en telecom

W.A. Scholtenweg 3

9422 BR Smilde

info@haro-bt.nl

Telefoon: 0592-414208