haroLink®

  • Stalalarmering
  • Separate Stal doormelding
  • Dubbele zekerheid
  • Betrouwbare reactie
  • Aggregaat/fase detectie alarm
  • Mobile App monitoring
  • Sabotage doormelding
  • IP-Verbinding

Lees meer

Consumenten voorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden beveiligingsbedrijven aangesloten bij de VEB (consument)


Artikel 1. Definities
1. In deze algemene voorwaarden wordt onder de onderstaande begrippen het volgende verstaan:
* Beveiligingsbedrijf: opdrachtnemer, lid van de Vereniging van Europese Beveiligingsbedrijven, dat zich heeft verbonden tot het verrichten van installatie en onderhoud aan (beveiligings)installaties; de gebruiker van deze algemene leveringsvoorwaarden.
* Klant: de wederpartij van het beveiligingsbedrijf, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
* Installatie: Installaties gerelateerd aan inbraak, brand, toegangscontrole en communicatie in de ruimste zin van het woord.
* Overeenkomst: het geheel van de overeengekomen diensten en leveringen in verband met de Installatie of het onderhoud aan en het herstellen van storingen van Installaties in de ruimste zin.

Artikel 2. Toepasselijkheid
1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten tussen het Beveiligingsbedrijf en de Klant alsmede op alle offertes en aanbiedingen die uitgegeven zijn door het Beveiligingsbedrijf.
2. Aanvullingen op of wijzigingen van deze algemene leveringsvoorwaarden kunnen slechts bindend zijn voor het Beveiligingsbedrijf, wanneer deze schriftelijk zijn
vastgelegd.
3. Wanneer een bepaling van deze algemene leveringsvoorwaarden nietig mocht blijken of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen volledig van kracht.

Artikel 3. Offertes en aanbiedingen, totstandkoming van de Overeenkomst
1. Alle aanbiedingen en offertes van het Beveiligingsbedrijf zijn vrijblijvend, behalve wanneer er een termijn voor aanvaarding is vermeld. De in de offerte vermelde prijzen zijn inclusief B.T.W. tenzij anders aangegeven.
2. Wanneer er geen termijn voor aanvaarding is vermeld, vervalt het aanbod in ieder geval na 30 dagen.
3. Wanneer het beveiligingsbedrijf kosten in rekening wenst te brengen voor het uitbrengen van een offerte, brengt hij de Klant hier vooraf van op de hoogte.
4. De Overeenkomst komt tot stand na schriftelijke bevestiging van het Beveiligingsbedrijf van de aanvaarding van het aanbod door de Klant, of op het moment dat het Beveiligingsbedrijf start met de uitvoering van de Overeenkomst. Technische eisen
5. Indien de in Nederland te leveren zaken buiten Nederland moeten worden gebruikt, is het Beveiligingsbedrijf er verantwoordelijk voor dat de te leveren zaken voldoen
aan de technische eisen of normen die worden gesteld door wetten of bepalingen van het land waar de zaken moeten worden gebruikt, indien bij het sluiten van de
koop van het gebruik in het buitenland melding is gemaakt. Ook alle andere technische eisen die door de Klant aan de te leveren zaken worden gesteld en welke
afwijken van de normale eisen, dienen bij het sluiten van de koopovereenkomst door de Klant nadrukkelijk te worden gemeld. Monsters, modellen en voorbeelden.
6. Indien door het Beveiligingsbedrijf een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van
aanduiding: de hoedanigheden van te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat zou worden geleverd
conform het getoonde of verstrekte monster, model of voorbeeld.

Artikel 4. Uitvoering van de Overeenkomst
1. Het Beveiligingsbedrijf voert de Overeenkomst uit naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de wettelijke voorschriften.
2. Het Beveiligingsbedrijf heeft het recht voor de uitvoering van de Overeenkomst naar eigen inzicht derden in te schakelen.
3. De Klant draagt er zorg voor dat alle informatie, vergunningen en overige bescheiden waarvan het Beveiligingsbedrijf heeft aangegeven dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn, tijdig aan het Beveiligingsbedrijf ter beschikking staan.
4. De Klant dient zich maximaal in te spannen de uitvoering van de Overeenkomst mogelijk te maken en te bevorderen. Tenzij anders is overeengekomen, draagt de
Klant zorg voor de beschikbaarheid van de benodigde aansluitingen, energie, en hulpwerktuigen. De kosten hiervoor zijn voor rekening van de Klant.
5. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt aflevering franco bij de Klant. De Klant is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze aan hem
worden afgeleverd.
6. Indien de Klant de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen
voor risico van de Klant. De Klant zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.
7. In het geval is overeengekomen dat de Overeenkomst in fases zal worden uitgevoerd, kan het Beveiligingsbedrijf pas worden verplicht tot de uitvoering van een volgende fase, wanneer de voorgaande fases door de Klant goedgekeurd zijn en betaald indien voor die fase één of meer separate facturen zijn gezonden.
8. Wanneer de start en de voortgang van het werk wordt vertraagd door omstandigheden waarvoor de Klant verantwoordelijk is, kan het Beveiligingsbedrijf de voor
hem daaruit voortvloeiende schade op de Klant verhalen.
9. Het Beveiligingsbedrijf zal de Klant op zijn verzoek gedurende de looptijd schriftelijk of mondeling rapporteren over de voortgang van de uitvoering van de Overeenkomst.
10. De Klant draagt het risico voor schade verband houdende met alle door hem verstrekte of voorgeschreven ontwerpen, constructies, tekeningen, berekeningen,
materialen, hulppersonen, leveranciers, uitvoeringsvoorschriften en door hem goedgekeurde ontwerpen van het Beveiligingsbedrijf.
11. De Klant draagt het risico voor schade aan en verlies van materialen, gereedschappen en onderdelen die op het werk zijn aangevoerd.
12. De Klant vrijwaart het Beveiligingsbedrijf voor alle aanspraken van derden verband houdende met schade die krachtens deze algemene voorwaarden voor rekening van de Klant komt, met inbegrip van schade als gevolg van inbreuken op intellectuele en industriële eigendomsrechten.

Artikel 5. Wijziging Overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is de Overeenkomst te wijzigen of aan te
vullen, zullen het Beveiligingsbedrijf en de Klant hierover in overleg treden.
2. Een wijziging of aanvulling van de Overeenkomst kan het tijdstip van voltooiing van de Overeenkomst beïnvloeden. Het Beveiligingsbedrijf zal de Klant hiervan
op de hoogte brengen. De Klant kan zich in dat geval niet meer beroepen op de oorspronkelijk overeengekomen leveringstermijn.
3. Het Beveiligingsbedrijf is bevoegd om, wanneer het uit de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst, voortvloeiende meer- of minderwerk financiële consequenties heeft, deze door te berekenen aan de Klant. Het Beveiligingsbedrijf zal de Klant hiervan vooraf op de hoogte brengen.
4. De verrekening van het meer- of minderwerk zal plaats vinden bij de einddeclaratie.
5. Het Beveiligingsbedrijf is niet bevoegd kosten voor meerwerk in rekening te brengen wanneer de oorzaak van het meerwerk gelegen is in omstandigheden die het
Beveiligingsbedrijf te verwijten zijn.
6. Het Beveiligingsbedrijf is bevoegd kostenverhogende omstandigheden, waaraan een wettelijk voorschrift ten grondslag ligt, door te berekenen aan de Klant.
7. Indien het Beveiligingsbedrijf met de Klant een bepaalde prijs overeenkomt, is het Beveiligingsbedrijf niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs. Het Beveiligingsbedrijf mag stijgingen in de kosten doorberekenen voor zover die het gevolg zijn van buiten haar invloedssfeer gelegen omstandigheden of door
verhoging van de inkoopprijzen.

Artikel 6. Leveringstermijn en voltooiing van de Overeenkomst
1. Het Beveiligingsbedrijf zal zich inspannen de voltooiing van de Overeenkomst binnen de opgegeven leveringstermijnen te realiseren. Een overeengekomen
levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige aflevering dient de Klant het Beveiligingsbedrijf derhalve schriftelijk in
gebreke te stellen.
2. Bij overschrijding, of dreiging van overschrijding van een leveringstermijn zal het Beveiligingsbedrijf in overleg treden met de Klant.
3. Het Beveiligingsbedrijf brengt de Klant schriftelijk op de hoogte van de voltooiing van de uitvoering van de Overeenkomst. De Klant wordt geacht het resultaat van
de Overeenkomst te hebben aanvaard wanneer hij dat aan het Beveiligingsbedrijf verklaart, of indien een dergelijke verklaring achterwege blijft, hij niet binnen 5 werkdagen na de kennisgeving van het Beveiligingsbedrijf dat uitvoering van de Overeenkomst voltooid is, schriftelijk van het tegendeel doet blijken.
4. Door de aanvaarding van de resultaten van de Overeenkomst gaat het risico voor de Installatie over op de Klant.

Artikel 7. Prijzen en betaling
1. Alle door het Beveiligingsbedrijf in offertes, aanbiedingen of Overeenkomsten vermelde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
2. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening. Door de Klant gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle
verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de Klant dat de voldoening betrekking heeft op
een latere factuur.
3. Het Beveiligingsbedrijf en de Klant kunnen overeenkomen dat de Installatie op basis van nacalculatie wordt uitgevoerd. Het Beveiligingsbedrijf brengt in dit
geval de Klant vooraf op de hoogte van het te hanteren uurtarief en de geschatte materiaalkosten.
4. Tenzij anders is overeengekomen, kan het Beveiligingsbedrijf geheel naar eigen keuze de verrichtte werkzaamheden in rekening te brengen door middel van
voorschotnota’s, tussentijdse declaraties en einddeclaraties.
5. Betaling van de door het Beveiligingsbedrijf ingediende voorschotnota’s dient voor de aanvang van de uitvoering van de Overeenkomst plaats te vinden. Betaling van de overige declaraties dient binnen 30 dagen na verzending plaats te vinden. Bezwaren tegen de hoogte van de declaratie schorten de betalingsverplichting niet op.
6. Indien de Klant niet binnen de in het vorige lid bepaalde termijnen aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, is hij door het enkele verloop van die termijn in verzuim,
zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. De Klant is vanaf dat moment de wettelijke rente verschuldigd over de openstaande vorderingen. Daarnaast is de Klant verplicht tot vergoeding van de door het Beveiligingsbedrijf gemaakte, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijke kosten voor invordering.

Artikel 8. Garantie
1. Het Beveiligingsbedrijf garandeert dat de door haar verkochte zaken vrij zijn van ontwerp-, materiaal- en fabricagefouten gedurende een periode van 365 dagen na
levering.
Niet onder de garantie vallen:
* Accu’s en batterijen.
* Schades en storingen veroorzaakt door onheil van buiten zoals bijvoorbeeld blikseminslag en schades als gevolg van aardstromen.
2. Gedurende de garantieperiode wordt defecte apparatuur gratis vervangen.
3. De op dat moment geleverde arbeid kan door het beveiligingsbedrijf in rekening worden gebracht en valt niet onder de garantie.
4. Indien de in lid 1 genoemde garantie van toepassing is en de Installatie een gebrek vertoont, is het Beveiligingsbedrijf verplicht binnen 48 uur nadat de Klant hem het gebrek heeft gemeld aan te vangen met de herstelwerkzaamheden.
5. Zaken die plegen te worden ingebouwd of gemonteerd worden ter plaatse gerepareerd, alle andere zaken dienen bij het Beveiligingsbedrijf ter reparatie te worden
aangeboden.
6. Het Beveiligingsbedrijf kan er voor kiezen om de zaak te vervangen indien herstel op bezwaren stuit.
7. De Klant kan slechts vervanging van de zaak of ontbinding van de koopovereenkomst vorderen indien:
- Het Beveiligingsbedrijf meerdere pogingen heeft gedaan om een zelfde gebrek te herstellen, deze pogingen vruchteloos zijn geweest en het gebrek voldoende ernstig is om vervanging of ontbinding te rechtvaardigen, of
- de Installatie zoveel gebreken vertoont of heeft vertoond dat deze niet aan de Overeenkomst beantwoordt, tenzij de afwijking van het overeengekomene, gezien haar geringe betekenis, een ontbinding niet rechtvaardigt.
8. Bij gebreken die onder de garantie vallen en die zich later dan 365 dagen na aflevering voordoen, dient de Klant aan te tonen dat het gebrek zich heeft voorgedaan binnen de garantietermijn.
9. De garantie vervalt indien:
* Het gebrek bij oplevering van de Installatie reeds waarneembaar aanwezig was en de Klant op dat moment geen herstel bedongen heeft;
* Het type- of serienummer van een product is verwijderd of gewijzigd;
* Het gebrek het gevolg is van onjuist gebruik of onvoldoende onderhoud door de Klant;
* Zonder toestemming van het Beveiligingsbedrijf, door of in opdracht van de Klant wijzigingen of reparaties zijn uitgevoerd aan de Installatie;
* Het gebrek het gevolg is van normale slijtage;
* Het gebrek volgens de Overeenkomst of de overige bepalingen van deze algemene leveringsvoorwaarden voor rekening komt van de Klant;
* De Klant het Beveiligingsbedrijf onvoldoende in de gelegenheid stelt het gebrek te verhelpen.
* Om aanspraak te kunnen maken op herstel dient de Klant het Beveiligingsbedrijf terstond schriftelijk op de hoogte te brengen van het geconstateerde gebrek.
10. De in het kader van dit artikel vervangen gebrekkige onderdelen worden het eigendom van het Beveiligingsbedrijf.

Artikel 9. Aansprakelijkheid
1. Voor gebreken in de geleverde Installatie of tekortkomingen in dienstverlening geldt de garantie zoals omschreven in deze voorwaarden.
2. Ter zake van de geleverde Installatie en diensten is de aansprakelijkheid van het Beveiligingsbedrijf beperkt tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering, voor zover deze aansprakelijkheid door zijn verzekering wordt gedekt. Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, is de
aansprakelijkheid beperkt tot de factuurwaarde. In geen geval is het Beveiligingsbedrijf aansprakelijk voor enige vorm van indirecte- of gevolgschade.
3. Bovenstaande beperkingen gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van het Beveiligingsbedrijf of haar medewerkers.
4. Iedere aansprakelijkheid vervalt één jaar na levering van de producten of diensten waar de schade mee samenhangt.

Artikel 10. Overmacht
1. Wanneer blijkt dat de uitvoering van een Overeenkomst voor het Beveiligingsbedrijf ten gevolge van overmacht bezwaarlijk of onmogelijk wordt, is het
Beveiligingsbedrijf gerechtigd de Overeenkomst, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden, onder mededeling
aan de Klant van de omstandigheden die de verdere uitvoering bezwaarlijk of onmogelijk maken.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende
oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop het Beveiligingsbedrijf geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor het Beveiligingsbedrijf niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het Beveiligingsbedrijf worden daaronder begrepen.

Artikel 11. Intellectueel eigendom
1. De rechten van intellectuele eigendommen op alle documenten zoals tekeningen, afbeeldingen, technische beschrijvingen en ontwerpen die in het kader van een aanbieding, offerte of de Overeenkomst tot stand zijn gebracht, berusten bij het Beveiligingsbedrijf. Het is de Klant niet toegestaan, zonder schriftelijke toestemming
van het Beveiligingsbedrijf deze documenten te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden te verstrekken.
2. Wanneer een aanbieding of offerte niet tot een Overeenkomst leidt, dient de Klant alle tot die aanbieding of offerte behorende documenten op eerste verzoek van het Beveiligingsbedrijf retour te zenden of te vernietigen.

Artikel 12. Zekerheid en eigendomsvoorbehoud
1. Wanneer na het sluiten van de Overeenkomst het Beveiligingsbedrijf er redelijkerwijs niet op kan vertrouwen dat de Klant zijn betalingsverplichting zal nakomen, kan hij zekerheid bedingen. Het Beveiligingsbedrijf is, zolang de zekerheidstelling uitblijft, bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden.
2. De door het Beveiligingsbedrijf geleverde Installatie blijft het eigendom van het Beveiligingsbedrijf totdat de Klant alle navolgende verplichtingen uit alle met het Beveiligingsbedrijf gesloten koopovereenkomsten is nagekomen:
- de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren zaak/zaken zelf;
- de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de koopovereenkomst(en) door het Beveiligingsbedrijf verrichtte of te verrichten diensten;
- eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de Klant van (een) koopovereenkomst(en).
3. De goederenrechtelijke gevolgen van een voor uitvoer bestemde zaak worden beheerst door het recht van het land van bestemming van de betreffende Installatie,
indien dit recht gunstiger voor het Beveiligingsbedrijf is, tenzij het Beveiligingsbedrijf anders bepaald.
4. De door het Beveiligingsbedrijf afgeleverde Installatie, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mag slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. Overigens is de Klant niet bevoegd de Installatie te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.
5. Op afgeleverde Installatie die door betaling in eigendom van de Klant is overgegaan en zich in handen van de Klant bevindt, behoudt het Beveiligingsbedrijf zich hierbij reeds nu voor alsdan de pandrechten voor als bedoeld in art. 3:237. BW tot meerdere zekerheid van vorderingen, anders dan de in lid 1 van dit artikel genoemde, die het Beveiligingsbedrijf uit welke hoofde dan ook tegen de Klant mocht hebben. De in dit lid opgenomen bevoegdheid geldt eveneens ten aanzien van door het Beveiligingsbedrijf geleverde Installatie welke door de Klant is bewerkt of verwerkt, waardoor het Beveiligingsbedrijf haar eigendomsvoorbehoud heeft verloren.
6. Indien de Klant zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen is het Beveiligingsbedrijf gerechtigd afgeleverde Installatie
waarop het in lid 1 bedoeld eigendomsvoorbehoud rust bij de Klant of derden die de Installatie voor de Klant houden, weg te halen of weg te doen halen. De Klant is
verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde per dag.
7. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Installatie willen vestigen of doen gelden, is de Klant verplicht het Beveiligingsbedrijf zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen.
8. De Klant verplicht zich op eerste verzoek van het Beveiligingsbedrijf:
- de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Installatie te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade en tegen diefstal en de
polis van deze verzekering ter inzage te geven;
- alle aanspraken van de Klant op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Installatie te verpanden aan het Beveiligingsbedrijf op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW;
- de vorderingen die de Klant verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud door het Beveiligingsbedrijf geleverde Installatie te verpanden aan het Beveiligingsbedrijf op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW;
- de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Installatie te merken als het eigendom van het Beveiligingsbedrijf;
- op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die het Beveiligingsbedrijf ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking
tot de Installatie wil treffen en welke de Klant niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van haar bedrijf.
9. Het eigendom van de Installatie en de overige geleverde materialen gaat pas over op de Klant, wanneer hij al hetgeen op grond van enige Overeenkomst met het
Beveiligingsbedrijf verschuldigd is, heeft voldaan.
10. De Klant is gehouden tot een zorgvuldige behandeling van de Installatie en de overige geleverde materialen en heeft niet het recht deze te bezwaren of te verpanden, zolang hij niet volledig aan zijn verplichtingen jegens het Beveiligingsbedrijf heeft voldaan.

Artikel 13. Geheimhouding
1. Het Beveiligingsbedrijf, de Klant alsmede de door één der partijen in het kader van de opdracht ingeschakelde derden, zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door
de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
2. Een in het kader van de Overeenkomst tot stand gebracht beveiligingsplan wordt in ieder geval als vertrouwelijke informatie beschouwd.

Artikel 14. Ontbinding, opschorting
1. Het Beveiligingsbedrijf is bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien:
* de Klant de verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
* na het sluiten van de Overeenkomst het Beveiligingsbedrijf ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Klant haar verplichtingen niet zal nakomen;
* het Beveiligingsbedrijf de Klant bij het sluiten van de Overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is. In de genoemde gevallen is het Beveiligingsbedrijf bevoegd de verdere uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de Overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht om schadevergoeding te vorderen.
2. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan het Beveiligingsbedrijf zich bij de uitvoering van de Overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de Overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt,
dat nakoming van de verplichting onder de Overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is het Beveiligingsbedrijf bevoegd de Overeenkomst te ontbinden.
3. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van het Beveiligingsbedrijf op de Klant onmiddellijk opeisbaar. Indien het Beveiligingsbedrijf de uitvoering van de Overeenkomst opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en Overeenkomst.
Incassokosten
1. Indien de Klant niet of niet tijdig één van zijn verplichtingen nakomt, dan komen, naast de overeengekomen prijs en kosten, alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Klant, waaronder ook vallen de kosten voor het opstellen en verzenden van aanmaningen, het doen van een schikkingsvoorstel
en het inwinnen van inlichtingen. In ieder geval is de Klant ingeval van tekortkoming verschuldigd:
- over de eerste Euro 2.950,- 15%
- over het meerdere tot Euro 5.900,- 10%
- over het meerdere tot Euro 14.748,- 8%
- over het meerdere tot Euro 58.990,- 5%
- over het meerdere 3%
Indien het Beveiligingsbedrijf aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
2. De Klant is jegens het Beveiligingsbedrijf de door het Beveiligingsbedrijf gemaakte gerechtelijke kosten verschuldigd in alle instanties, tenzij deze onredelijk hoog zijn. Dit geldt alleen indien het Beveiligingsbedrijf en de Klant met betrekking tot een Overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn een gerechtelijke
procedure voeren en een rechterlijke uitspraak in kracht van gewijsde gaat waarbij de Klant volledig of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld.

Artikel 15. Toepasselijk recht en geschillen
1. Op elke Overeenkomst tussen het Beveiligingsbedrijf en de Klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen tussen het Beveiligingsbedrijf en de Klant zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.